Autoala

Autoalan hiilidioksidipäästöjen vähentämisen sopimus (2018–2025)

Ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön Autotuojat ja –teollisuus ry sekä Autoalan Keskusliitto ry välisellä sopimuksella tähdätään liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tavoitteena on vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään neljä prosenttia vuodessa ja lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta erityisesti raskaassa kalustossa. Sopimuksella halutaan edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä. Niiden osuuden ensirekisteröinneistä tavoitellaan kasvavan yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 prosenttia vuodessa. 

Autoalan green deal -sopimus >> 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen hyvässä vauhdissa, ajoneuvokannan keski-iän alentamisessa kirittävää

Vuoden 2023 lopussa autoalan green deal -sitoumuksen oli tehnyt 20 yritystä, jotka edustivat henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen maahantuontia, jälleenmyyntiä, huoltoa ja leasingiä sekä autojen rahoitusalaa. Yritykset edustavat noin 40 % henkilö- ja pakettiautojen jälleenmyyntivolyymistä, hieman alle puolta uusien henkilöautojen maahantuonnista ja noin puolta uusien kuorma-autojen maahantuonnista ja jälleenmyynnistä.

Asetetuista tavoitteista on saavutettu useimmat. Ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt 14 % ja pakettiautojen 5 % (2018 vertailuvuosi). Korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuus raskaan kaluston autokannasta on käytännössä 100 %. Vuonna 2022 ladattavien autojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä 38 %, täyssähköisten osuus 18 % ja lataushybridien n. 20 %, kaasuautot hieman alle 1 %. Kuorma-autojen osuus 3,2 % (kaasu- tai sähkö) ja linja-autojen  67 % (sähkö) ja 2 % kaasu vuonna 2022.

Tavoittamatta on jäänyt alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 % vuosittain (vertailuvuosi 2018).

Sopimusosapuolet sitoutuvat

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistykset:

 • kannustavat ja opastavat jäsenyrityksiään liittymään sopimukseen
 • edistävät sopimuksen teemoihin liittyvää kuluttajaviestintää ja tuottavat yhteistä kuluttajaviestintään soveltuvaa materiaalia 
 • edistävät yritysten ja julkisen sektorin autohankintoihin suunnattua viestintämateriaalia autojen energiatehokkuuden parantamisesta, vähäpäästöisyyden edistämisestä, korkeaseosbiopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista
 • tukevat autoalan neuvonta-, viestintä- ja valistuskampanjoita autokannan uusiutumiseksi, vähäpäästöisten autojen kysynnän edistämiseksi ja korkeaseosbiopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymiseksi
 • tekevät sopimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä taustaselvityksiä, jotka osaltaan tukevat päästöjen vähentämistoimien kohdentamista
 • valmistelevat liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyviä autoalaa koskevia toimenpiteitä ja viestivät niistä aktiivisesti jäsenyrityksilleen, ministeriöille ja sidosryhmilleen
 • raportoivat tekemistään toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista ministeriöille
 • osallistuvat tarvittaessa lisätoimenpiteiden suunnitteluun ja sopimuksen jatkokehittämiseen ministeriöiden kanssa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriöt toimialansa puitteissa:

 • edistävät käytettävissään olevin keinoin erilaisia autokannan nuorentamiseen tähtääviä toimenpiteitä (esimerkiksi romutuspalkkio- tai muut vastaavat kampanjat tai muut taloudelliseen ohjaukseen liittyvät toimet)
 • edistävät käytettävissään olevin keinoin vähäpäästöisten autojen ja korkeaseosbiopolttoaineita ja muita vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen yleistymiseen liittyviä toimenpiteitä 
 • selvittävät ja pyrkivät toteuttamaan toimia, jotka edistävät vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien esittely- ja sijaisautojen yleistymistä autoliikkeissä
 • osallistuvat kuluttaja- ja yritysviestintää koskevan materiaalin tuottamiseen sekä informaatio-ohjaukseen
 • edistävät uuden ja vähäpäästöisen kaluston käyttöä julkisella sektorilla hankintoja koskevaa ohjeistusta ja lainsäädäntöä kehittämällä
 • osallistuvat mahdollisuuksien mukaan päästövähennystoimien kohdentamista koskevien taustaselvitysten toteuttamiseen
 • sitoutuvat seuraamaan sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Miten voin autoalan toimijana sitoutua sopimukseen? 

 1. Sitoudu ja tule mukaan vähentämään tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä! Tee sitoumus ohjeiden mukaisesti. Ohjeiseen voit perehtyä tästä >>  
 2. Kun sitoumuksesi on hyväksytty, ilmoita siitä Autoalan Tiedotuskeskuskukseen.
 3. Raportoi vuosittain tuloksista Sitoumus2050 -sivustolle.

Mitä hyväksytty sitoumus edellyttää?

Sopimuksessa on määritelty ylätason toimenpiteet yrityksille. Sitoumuksen tekemisen yhteydessä esitellään valittavissa olevat yksityiskohtaisemmat toimenpiteet.

Yritykset voivat valita vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä toimintaansa sopivimmat vaihtoehdot, sekä tehdä oman lisätoimenpiteensä:

 • kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnatun informaation jakaminen vähäpäästöisistä ajoneuvoista, korkeaseosbiopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista
 • kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnatun informaation jakaminen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrasta, sähköautojen latausverkostosta ja latauspaikkojen kiinteistökohtaisista toteutusvaihtoehdoista
 • auton hiilidioksiditasetta koskevan laskelman sisällyttäminen osaksi autosta tehtävää tarjousta ja yritysasiakkaille tehtävää autoetulaskelmaa
 • informaation jakaminen romuajoneuvojen vastaanotto- ja kierrätysjärjestelmästä
 • vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien ajoneuvojen pitäminen esittelyautoina ja huollon sijaisautoina
 • sähköautoille varattujen latauspaikkojen rakentaminen yrityksen omiin toimitiloihin
 • vaihtoehtoisten käyttövoimien oheispalvelujen ja tarvikkeiden paketointi (esimerkiksi tarjoamalla kuluttajille sähköauton kotilatauspisteitä tai vaihtoehtoisten polttoaineiden kuukausisopimuksia)
 • romutuspalkkiokampanjoihin tai vastaaviin kampanjoihin osallistuminen
 • muut omaehtoiset vähäpäästöisten autojen kysynnän edistämistoimet.

Ajankohtaista

Taustatietoja

Autoalan green deal -sopimuksella on sovittu niistä tavoitteista, joita keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta nostettiin autoalan ja valtion yhteisiksi tavoitteiksi ja jotka tukevat liikenteelle asetettujen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantumista sekä liikenteen korkeaseosbiopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi sopimuksella sovittiin valtion ja autoalan vapaaehtoisista toimenpiteistä, jotka tähtäävät sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. 
 

Lisätietoja

Ympäristöministeriö
Salla Koivusalo
Erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi(@)gov.fi
puh. +358 29 525 0289

Liikenne- ja viestintäministeriö
Saara Jääskeläinen
Liikenneneuvos
etunimi.sukunimi@gov.fi
puh. +358 29 534 2560


Kysyttävää sivuston toiminnasta?

sitoumus2050@motiva.fi