Kestävä purkaminen

Kestävän purkamisen green deal -sopimus

Helmikuussa 2020 ympäristöministeriö solmi yhdessä Rakli ry:n kanssa kestävän purkamisen green deal -sopimuksen, eli vapaaehtoisen sopimuksen materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkamisessa. Päätavoite on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä kannustamalla kiinteistöomistajia/rakennuttajia laatimaan purkukartoitus vähintään kokonaisten rakennusten purku- sekä laajoissa korjaushankkeissa. Green deal kannustaa myös käyttämään entistä tehokkaammin verkkopohjaisia maanlaajuisia vaihdanta-alustoja, kuten esimerkiksi Materiaalitoria, joista materiaalit voidaan löytää hyödynnettäviksi muiden toimijoiden toiminnassa. Sopimuksen tavoitteena on lisäksi vahvistaa purkumateriaaleihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvää tietopohjaa sekä kehittää työkaluja, ohjeistusta ja tiedonsiirtoa purkumateriaalien uudelleen käytön ja kierrättämisen lisäämiskesi. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Sopimukseen pääset tutustumaan tarkemmin oheisen linkin kautta >>

Kestävän purkamisen sopimus yhdistyy kiertotalouden strategiseen sitoumukseen vaiheittain
Uuden rakentamislain (751/2023) myötä kiertotalous on entistä vahvemmin säädösperustaista ja pukumateriaali- ja rakennusjäteselvitykset muuttuvat pakollisiksi. Tästä syystä johtuen ympäristöministeriö ja Rakli ovat yhteistyössä sitoumuksen tehneiden toimijoiden kanssa valmistelleet kestävän purkamisen green deal –sopimuksen vaiheittaista yhdistymistä osaksi kiertotalouden strategista green deal sitoumusta. Kestävän purkamisen green deal –sopimus päättyy vuoden 2025 lopussa ja viimeinen raportointi tehdään vuoden keväällä.

Kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä sitoumuksen kiertotalouden strategiseen green dealiin joka teemoiltaa ja kestoltaan laajempi kokonaisuus. Sitoutuminen edellyttää aktiivista valmistelua toimijataholta itseltään, lisätietoja kiertotalouden strategisen green deal sitoumuksen sivuilta. Vähähiilisen rakentamisen ohjausjärjestelmä sekä säädösperustaiset rakennuksen elinkaariominaisuudet ohjaavat rakentamista vähähiilisen kiertotalouden suuntaan. Käytännön työtä tukemaan purkumateriaali- ja rakennustietojärjestelmän on tarkoitus olla valmis vuoden 2025 alussa lain ja asetuksen tullessa voimaan. Järjestelmä kytkeytyy Purkukartoitukseen, Materiaalitoriin sekä Siirto-rekistereihin. Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta: https://ym.fi/rakentamisen-kiertotalous

Sopimus on päänavaus uudelle toimintakulttuurille rakennusosien ja purkumateriaalien uudelleenkäyttämiseksi ja kierrättämiseksi

Ilmastotavoitteiden kiristymisen ja niiden saavuttamista merkittävästi edistävän kiertotalouden myötä purkamisen, sekä rakennus- ja purkumateriaalien rooli rakentamisen ohjauksessa korostuu. EU:n jätedirektiivin mukaisesti vaarattoman rakennus- ja purkujätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä on lisättävä vähintään 70 painoprosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomessa syntyy noin 1,6 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä, josta suurin osa, noin 85 prosenttia, syntyy korjaamisessa ja kokonaisten rakennusten purkamisessa. Viimeisen arvion mukaan rakennus- ja purkujätteiden materiaalina hyödyntämisaste oli vuonna 2017 noin 54 prosenttia.

Ympäristöministeriön tavoitteena on luoda hyvät edellytykset rakennus- ja purkumateriaalien korkeatasoiselle hyödyntämiselle. Ministeriö julkaisi loppuvuonna 2019 kolme opasta sisältävän materiaalitehokkaan purkamisen ohjeistuksen (lataa oppaat: opas 1, opas 2 ja opas 3). Yksi oppaista tuo käyttöön purkukartoituksen, uuden vapaaehtoisen menettelytavan purkamisessa syntyvien materiaalien inventointiin ja hyödynnettävyyden arviointiin. Purkukartoituksessa arvioidaan purkamisessa ja korjausrakentamisessa syntyvät haitalliset aineet ja purkumateriaalit sekä niiden uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys. Purkukartoituksen laatiminen hyvissä ajoin ennen purkamista antaa nykyistä paremmat edellytykset käyttää uudelleen ja kierrättää purkumateriaaleja sekä hallita purkuprosessia.

Sopimus kannustaa purkumateriaalien tehokkaampaan uudelleen käyttöön ja kierrättämiseen

Sopimuksen tavoitteena on edistää korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvien purkumateriaalien markkinoiden toimivuutta ja siten lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Sopimuksella pyritään:

 • parantamaan korjaus- ja purkuhankkeissa syntyviin purkumateriaaleihin liittyvän ennakkotiedon keräämistä ja laatua, sekä purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen ennakkosuunnittelua ja toteutusta edistämällä purkukartoituksen käyttöön ottoa niin, että Raklin kiinteistöomistajajäsenten tämän sopimuksen määritelmän mukaisista korjaus- ja purkuhankkeista 50 prosentissa on vuoden 2022 loppuun mennessä ja 75 prosentissa vuoden 2025 loppuun mennessä toteutettu purkukartoitus ennen purkuluvan hakemista
 • vahvistamaan purkumateriaaleihin liittyvää tietopohjaa keräämällä purkukartoituksessa tietoja ennakkoon arvioiduista korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvistä purkumateriaaleista, sekä niiden purkukartoituksessa tunnistetusta uudelleenkäyttö- ja kierrätyspotentiaalista;
 • edistämään purkukartoituksessa tunnistettujen rakennusosien ja purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä (esimerkiksi ilmoittamalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa uudelleenkäytön ja kierrätyksen näkökulmasta mahdollisesti potentiaaliset materiaalit tarvittavilta osin johonkin markkinapaikkaan kuten Materiaalitoriin); ja
 • kehittämään olemassa olevien purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä edistävien työkalujen (purkukartoitus ja Materiaalitori) toiminnallisuuksia ja mahdollisuuksien mukaan materiaalitehokkaan purkamisen ohjeistusta, sekä tukemaan mahdollisuuksien mukaan tiedonsiirron kehittämistä yleisesti (mukaan lukien uusien digitaalisten työkalujen kehittäminen). 

Sopimus on ensivaiheessa suunnattu kiinteistöomistajille, mutta sopimusta voidaan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan päivittää koskemaan myös infrapurkamista, mikäli myöhemmin tunnistetaan hyviä toimintatapoja, joilla voidaan sopimuksen kautta tukea kestävää infrapurkamista ja purkamisessa syntyvien purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä.

Sopimusosapuolet ovat sitoutuneet monipuolisiin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys:

 • kannustaa ja opastaa jäseniään liittymään sopimukseen;
 • viestii sopimuksen tavoitteista, hyödyistä ja saavutetuista tuloksista jäsenistölleen, sekä yleisesti kiinteistö- ja rakennusalalla;
 • tarjoaa jäsenilleen suunnattua viestintää ja tietoa liittyen muun muassa purkukartoituksen laadintaan, purkuhankkeiden vapaaehtoisen hankintakriteeristön käyttämiseen, markkinapaikkojen hyödyntämiseen ja purkumateriaalien asianmukaiseen ja tehokkaampaan uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen;
 • edistää yhteistyössä ministeriön kanssa kiinteistöomistajien ja korjaus- ja purkuhankkeita sekä purkukartoituksia toteuttavien tahojen välistä yhteistyötä olemassa olevien käytäntöjen ja uusien toimintamallien kehittämiseksi, hyvien käytäntöjen kartoittamiseksi ja palautteen keräämiseksi käytettyjen menettelyiden ja työkalujen (muun muassa purkukartoitus ja Materiaalitori) toimivuudesta, sekä toteuttaa yhteistyössä ministeriön kanssa tilaisuuksia, missä jaetaan kerättyä tietoa ja kokemuksia muun muassa purkukartoituksen toteuttamisesta, markkinapaikkojen hyödyntämisestä, sekä toimivista käytännöistä ja toimintamalleista;
 • osallistuu korjaus- ja purkuhankkeissa syntyviin purkumateriaaleihin liittyvän tiedon raportoinnin ja keräämisen kehittämiseen yhdessä ministeriön kanssa;
 • osallistuu tarvittaessa koulutuskokonaisuuden sisällön suunnitteluun ja valmisteluun, sekä kokonaisuuteen liittyvien mahdollisten ministeriön kanssa yhteistyössä toteutettavien koulutustilaisuuksien toteuttamiseen;
 • raportoi tekemistään toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista, sekä saavutetuista tuloksista ministeriölle; ja
 • osallistuu tarvittaessa lisätoimenpiteiden suunnitteluun ja sopimuksen jatkokehittämiseen ministeriön kanssa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriö toimialansa puitteissa sekä ottaen huomioon käytettävissä olevat keinot ja resurssit:

 • selvittää ja edistää erilaisia kestävän purkamisen ja kiertotalouden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä;
 • jatkokehittää tarvittaessa Materiaalitorin ja purkukartoituksen toiminnallisuuksia;
 • vastaa koulutuskokonaisuuden suunnittelusta, toteuttamisesta ja/tai rahoittamisesta, sekä edistää kestävää purkamista ja purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä tukevien toimintatapojen (mukaan lukien purkukartoituksen laatiminen) hyödyntämistä ja niihin liittyvän osaamisen lisäämistä koulutusohjelmien ja koulutustilaisuuksien valmistelun ja mahdollisen toteutuksen avulla. Koulutuskokonaisuutta suunnitellaan ja valmistellaan, ja mahdollisia kokonaisuuteen liittyviä koulutustilaisuuksia toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä yhdistyksen kanssa; 
 • edistää yhteistyössä yhdistyksen kanssa kiinteistöomistajien ja korjaus- ja purkuhankkeita sekä purkukartoituksia toteuttavien tahojen välistä yhteistyötä olemassa olevien käytäntöjen ja uusien toimintamallien kehittämiseksi, hyvien käytäntöjen kartoittamiseksi ja palautteen keräämiseksi käytettyjen menettelyiden ja työkalujen (muun muassa purkukartoitus ja Materiaalitori) toimivuudesta, sekä toteuttaa yhteistyössä yhdistyksen kanssa tilaisuuksia, missä jaetaan kerättyä tietoa ja kokemuksia muun muassa purkukartoituksen toteuttamisesta, markkinapaikkojen hyödyntämisestä, sekä toimivista käytännöistä ja toimintamalleista;
 • vahvistaa purkumateriaaleihin liittyvää tietopohjaa koostamalla purkukartoituksissa kerättyjä tietoja ennakkoon arvioiduista korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvistä purkumateriaaleista, sekä niiden purkukartoituksessa tunnistetusta uudelleenkäyttö- ja kierrätyspotentiaalista; 
 • kehittää korjaus- ja purkuhankkeissa syntyviin purkumateriaaleihin liittyvän tiedon raportointia ja keräämistä yhdessä yhdistyksen kanssa; 
 • toteuttaa tarvittaessa sopimuksen tavoitteita edistäviä taustaselvityksiä;
 • sitoutuu seuraamaan sopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja arvioimaan sopimuksen vaikuttavuutta, sekä laatimaan yhteenvedot sopimusosapuolten ja sopimukseen sitoumuksella sitoutuneiden yritysten, kuntien ja muiden yhteisöjen toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista;
 • viestii sopimuksen tavoitteista, hyödyistä ja saavutetuista tuloksista; ja 
 • arvioi tarvetta sopimuksen täydentämiselle, päättää tarvittaessa sopimuksen täydentämisen käynnistämisestä, sekä osallistuu tarvittaessa lisätoimenpiteiden suunnitteluun ja sopimuksen jatkokehittämiseen yhdistyksen kanssa.

Yritykset, kunnat ja muut yhteisöt voivat valita toimintaansa soveltuvia toimenpiteitä sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi

Sopimuksessa on määritelty ylätason toimenpiteet yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Sitoumuksen tekemisen yhteydessä esitellään valittavissa olevat yksityiskohtaisemmat toimenpiteet.

Mikä tahansa sopimuksen tavoitteiden edistämisen kannalta oleellinen yritys, kunta tai muu yhteisö voi sitoutua tähän sopimukseen edellyttäen, että sen tekemä sitoumus täyttää green deal -sitoumuksille asetetut vaatimukset. Sitoumus on asetettujen vaatimusten mukainen, kun se on laadittu noudattaen sitoumusten tekemiseen liittyvää ohjeistusta. Tehdessään sitoumuksen yritys, kunta tai muu yhteisö hyväksyy samalla kestävän purkamisen green deal -sopimuksen sisällön ja yhteiskuntasitoumuksen periaatteet. Sitoumuksen tekevän yrityksen, kunnan tai muun yhteisön ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

Tehdessään sitoumuksensa yritys, kunta tai muu yhteisö sitoutuu sopimuksen tavoitteiden edistämiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen pääsääntöisesti kaikkien omistamiensa ja/tai toteuttamiensa tämän sopimuksen määritelmän mukaisten korjaus- ja purkuhankkeiden osalta.

Edistääkseen edellä kuvattujen tavoitteiden ja pyrkimysten saavuttamista yritykset, kunnat ja muut yhteisöt toteuttavat seuraavista toimenpiteistä kaikki pakollisiksi määritellyt toimenpiteet (yhteensä neljä toimenpidettä) ja vähintään yhden muista toimenpiteistä

Pakolliset toimenpiteet

 • edellyttää, että pääsääntöisesti kaikissa omistamissaan ja/tai toteuttamissaan tämän sopimuksen määritelmän mukaisissa korjaus- ja purkuhankkeissa toteutetaan purkukartoitus purkukartoitusopasta hyödyntäen;
 • sitoutuu raportoimaan ennakkoon arvioidut korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvät purkumateriaalit purkukartoitusopasta hyödyntäen täyttämällä purkukartoitukseen tarkoitetun purkukartoituksen raportointilomakkeen (Excel-tiedosto >>) ja toimittamalla tiedot osoitteeseen: purkukartoitus@ym.fi
 • kehittää toimintaansa edistämään purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kokonaisvaltaisesti korjaus- ja purkuhankkeissaan; ja
 • jakaa tietoa purkukartoituksesta ja markkinapaikoista kuten esimerkiksi Materiaalitorista purkukartoituksia sekä korjaus- ja purkuhankkeita toteuttaville tahoille.

Muut toimenpiteet

 • edistää purkukartoituksessa tunnistettujen rakennusosien ja purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä ilmoittamalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa materiaalit tarvittavilta osin johonkin markkinapaikkaan kuten Materiaalitoriin;
 • hyödyntää purkuhankkeiden vapaaehtoista hankintakriteeristöä osin tai kokonaisuudessaan omissa hankinnoissaan; tai
 • kehittää toimintaansa ja pyrkii hyödyntämään purkumateriaaleista, sekä niiden uudelleenkäyttö- ja kierrätyspotentiaalista purkukartoituksen yhteydessä kerättyä tietoa korjaus- ja purkuhankkeiden suunnittelussa ja/tai hankinnassa materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi ja tehokkaammaksi kierrättämiseksi.

Lisäksi yritykset, kunnat ja muut yhteisöt voivat toteuttaa muita toimenpiteitä tämän sopimuksen määritelmän mukaisissa korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvien purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen edistämiseksi.

Sopimukseen voi tehdä sitoumuksia Tee sitoumus -välilehdellä.

Ohjeet kestävän purkamisen green deal -sitoumuksen tekijälle

Kysyttävää sitoumuksen tekemisestä?

Olli-Pekka Rajala
Projekti-insinööri
Rakli ry
+358 50 516 9243
olli.pekka.pajala@rakli.fi

Mikko Somersalmi
Tekninen Johtaja
Rakli ry
+358 40 720 7645

mikko.somersalmi@rakli.fi

Kysyttävää sivuston toiminnasta?

sitoumus2050@motiva.fi