Kiertotalouden green deal sitoumus

Kiertotalouden green deal  -sitoumuksilla kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa 2035

Kiertotalouden green deal on vapaaehtoinen strateginen sitoumus, jossa mukaan lähtevät toimijat sitoutuvat vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja asettamaan vaikuttavia tavoitteita ja tekemään toimia, jotka edistävät vähähiilistä kiertotaloutta. 

Kiertotalouden green deal -sitoumusten toimien tulee tukea kiertotalousohjelman luonnonvaratavoitteita, hiilineutraaliutta ja kestävän talouden edistämistä vuoteen 2035 mennessä. Sitoumuksilla halutaan vähentää raaka-aineiden käyttöä, pidentää materiaalien ja tuotteiden käyttöikää, lisätä ympäristöä vähemmän kuormittavia ja luontopääomaa vahvistavia vaihtoehtoja sekä kehittää uusia, kiertotalouden mukaisia toiminta- ja liiketoimintamalleja. Green deal on tarkoitettu yrityksille, toimialajärjestöille, kunnille ja maakunnille. 

Kiertotalouden green dealin ajankohtaiset materiaalit ja tapahtumat löytyvät Kiertotalouden green dealin verkkosivuilta (YM) >> 

Keskeiset aineistot sitoumusten laadinnan tueksi ympäristöministeriön verkkosivuilla:

Näin liityt mukaan 

Pääset tekemään Kiertotalouden green deal -sitoumuksen Tee sitoumus -välilehdellä>> 

Sitoumukset edistävät kiertotaloussiirtymä viidellä muutosalueella:

 1. Resurssiviisas rakennettu ympäristö
 2. Kiertotalouteen perustuva teollisuus
 3. Kestävä kulutus ja liiketoiminta
 4. Materiaalitehokas energiajärjestelmä
 5. Uudistava ruokajärjestelmä

Muutosalueet jakautuvat toimenpidealueisiin, jotka kuvataan Kiertotalouden green dealin esittelyaineistossa sekä tarkemmin pelisäännöissä. 

Sitoumusprosessissa

 1. Organisaatio valitsee toimia vähintään kahdelta toimenpidealueelta sekä
 2. konkretisoi ja tarkentaa, mitä toimia yritys toteuttaa valitsemillaan toimenpidealueilla.
 3. Tutkijoista koostuva arviointiryhmä antaa suosituksensa sitoumuksen hyväksymisestä tai korjaamisesta ministeriölle.
 4. Organisaation ylin päättävä taho hyväksyy sitoumuksen. 
 5. Organisaatio raportoi toimiensa edistymisestä Sitoumus 2050 -alustalla joka kolmas vuosi.

Sitoutumalla kiertotalouden green dealiin organisaatio vie toimet osaksi organisaation omaa strategiaa ja ilmasto- ja/tai luontotyötä. Sitoutuja varmistaa, että kaikki sitoumuksen toteutumisen kannalta olennaiset arvoketjun tahot ovat mukana. Organisaatio sitoutuu kehittämään organisaationsa johtamista, työntekijöiden osaamista ja tiedonhallintaa kiertotaloutta tukevaksi.

Sitoumukset arvioidaan tutkijoista koostuvassa arviointiryhmässä

Kiertotalouden green dealiin ehdotetut sitoumukset arvioidaan Suomen ympäristökeskuksen, VTT:n ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoista muodostuvassa arviointiryhmässä. Ryhmä arvioi sitoumusten vaikuttavuutta suhteessa Kiertotalousohjelman tavoitteisiin ja Kiertotalouden green dealin suuntaviittoihin (ks. pelisääntöjen liite 1). Arviointiryhmä esittää sitoumusten hyväksymistä, täydentämistä tai hylkäämistä ministeriölle. 

Arvioinnissa painotetaan seuraavia kriteerejä: 

 1. Valittujen toimenpiteiden vaikuttavuus sitoutujan oman toiminnan/toimialan näkökulmasta.
 2. Toimenpiteille asetettujen tavoitteiden kunnianhimoisuus kiertotalousohjelman tavoitteiden näkökulmasta. 
 3. Toimenpiteet tukevat kiertotalousohjelman tavoitteita; edistävät ilmastopäästöjen vähentämistä tai kasvattavat hiilinieluja; sekä edistävät muita positiivisia ympäristövaikutuksia tai eivät ainakaan tuota merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille (DNSH). 

Arviointiryhmän työtä tukee ministeriöiden edustajista koostuva sihteeristö, joka vastaa sitoumusehdotusten teknisestä analyysistä ja arviointiryhmälle annettavista alustavista sisällöllisistä huomioista. Pääsihteerinä toimii Heikki Sorasahi ympäristöministeriöstä. 

Arviointiryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2024 kokoukset pidetään 29. elokuuta, lokakuun lopussa sekä marras-joulukuun taitteessa (päivämäärät tarkentuvat). Sitoumusehdotukset tulee toimittaa sihteeristölle kuukautta ennen arviointiryhmän kokousta.   

Miksi green deal kannattaa?

Kiertotalouden green deal on toimijalähtöinen tapa ottaa yhdessä loikka kohti kiertotaloutta ja kiertotalousmarkkinoita. Siinä keskeiset ministeriöt tekevät kiertotaloussiirtymää tiiviissä yhteistyössä yritysten, järjestöjen, kuntien ja maakuntien kanssa. Green dealin avulla organisaatiot voivat tunnistaa vaikuttavimmat kiertotaloustoimet, kirittää omaa toimintaansa ja koko alaansa kohti entistä ympäristövastuullisempia toimintatapoja. 

Green dealiin sitoutujat saavat tukea, tietoa ja sparrausta sekä vuoropuhelusta ministeriöiden kanssa että perustettavilta ”kotipesiltä”. Ne tukevat toimia, sparraavat ja edistävät yhteistyötä sekä rahoituslähteiden löytämistä. Mukanaolollaan organisaatiot voivat osoittaa edelläkävijyytensä kiertotalouden edistäjinä sekä pääsevät verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyössä ratkaisuja muiden toimijoiden kanssa. 

 

Kysy lisää Kiertotalouden green deal -sitoumuksista

Heikki Sorasahi
ympäristöministeriö
heikki.sorasahi@gov.fi

Riikka Yliluoma
ympäristöministeriö
riikka.yliluoma@gov.fi 

Taina Nikula
ympäristöministeriö
taina.nikula@gov.fi

Sari Tasa
ympäristöministeriö
sari.tasa@gov.fi