Öljyjätehuolto

Green deal -sopimus valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä

Ympäristöministeriö ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry solmivat maaliskuussa 2019 green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä sen kierrätystä. Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Tutustu sopimukseen >>

Selvitys jäteöljyn kierrättämisestä ja kierrätysasteen tilastoinnista
Selvitys Suomen voiteluaineisiin ja niiden markkinoihin sekä Suomen jäteöljyn keräyksestä ja hyödyntämisestä kandidaatin opinnäytetyönä on julkaistu. Tavoitteena oli selvittää jäteöljyn kierrättämisen tilannekuva ja kehittää kierrätysasteen tilastoinnin laskentaa. Tutustu selvitykseen >>

Sopimuksen taustat

Öljyjätettä muodostuu käytöstä poistetuista voiteluaineista esimerkiksi moottoriajoneuvojen ja työkoneiden korjaamoissa, maataloudessa, teollisuudessa, aluksilla ja kotitalouksissa. Öljyjäte on vaarallista jätettä, joka voi ympäristöön päästessään aiheuttaa maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumista. Öljyjätteen laittomasta polttamisesta pääsee ilmaan haitallisia aineita ja yhdisteitä sekä pienhiukkasia.

Ympäristö- ja terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on tärkeää, että syntyvät öljyjätteet kerätään mahdollisimman tehokkaasti talteen ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Erilaisten öljyjätteiden pitäminen erillään ja puhdistaminen mahdollistavat öljyn hyödyntämisen yhä uudelleen voiteluaineiden raaka-aineena. Lisäämällä öljyjätteen kierrätystä edistetään kiertotaloutta ja vähennetään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Vuoden 2017 loppuun saakka Suomen öljyjätehuolto perustui sopimuksiin, joita ympäristöministeriö solmi yhden jätehuoltoalan toimijan kanssa kerrallaan. Vuoden 2018 alussa sopimuksista luovuttiin ja siirryttiin markkinaehtoisesti toimivaan öljyjätehuoltoon. Green deal -sopimuksen tarkoituksena on edistää markkinaehtoista öljyjätehuoltoa. Öljyjätteen keräämistä ja käsittelyä ohjaavat edelleen myös Suomen ja EU:n lainsäädäntö.


Sopimuksella tavoitellaan vähintään käsittelyn nykytason säilyttämistä ja kierrätyksen lisäämistä

Vuosien 2010–2016 aikana öljyjätettä on käsitelty keskimäärin noin 36 000 tonnia vuodessa. Samaan aikaan kierrätyksen osuus käsittelystä on ollut keskimäärin 74 %. Sopimuksen tavoitteena on, että keskimääräinen käsittelymäärä pysyy vähintään tällä tasolla ja että kierrätyksen osuus käsittelystä on vähintään 80 % vuodesta 2020 alkaen.


Sopimusosapuolet ovat sitoutuneet monipuolisiin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi


Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys:

 • osallistuu öljyjätehuollon kehittämistä koskevan tiedotuskampanjan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä ministeriön kanssa
 • lisää tietoisuutta kestävästä ja asianmukaisesta öljyjätehuollosta
 • kannustaa ja opastaa jäsenyrityksiään tekemään sitoumuksen sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • seuraa jäsenyritystensä sitoumuksia ja arvioi yhdessä ministeriön kanssa, ovatko niissä määritellyt toimet riittäviä tavoitteiden saavuttamiseksi
 • osallistuu tarvittaessa lisätoimenpiteiden suunnitteluun ja sopimuksen jatkokehittämiseen ministeriön kanssa
 • raportoi tekemistään toimenpiteistä ministeriölle.
   

Tavoitteiden saavuttamiseksi ottaen huomioon vuosittain käytettävissä olevat määrärahat ministeriö:

 • osallistuu öljyjätehuollon kehittämistä koskevan tiedotuskampanjan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä yhdistyksen kanssa
 • sitoutuu seuraamaan sopimuksen tavoitteiden saavuttamista
 • edistää toimenpiteitä öljyjätehuollon ja sen seurannan kehittämiseksi
 • viestii öljyjätehuollon valvonnasta viranomaisille.


Yritykset ja muut yhdistykset voivat valita toimintaansa soveltuvia toimenpiteitä sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi

Sopimuksessa on määritelty ylätason toimenpiteet yrityksille. Sitoumuksen tekemisen yhteydessä esitellään valittavissa olevat yksityiskohtaisemmat toimenpiteet.

Yritykset voivat valita seuraavista toimenpiteistä toimintaansa sopivimmat vaihtoehdot:

 • tietoisuuden lisääminen kestävästä ja asianmukaisesta öljyjätehuollosta
 • kehittämistoimet omassa toiminnassa syntyvän öljyjätteen talteenoton ja asianmukaiseen käsittelyyn toimittamisen tehostamiseksi
 • kehittämistoimet erilaatuisten öljyjätteiden erillään pitämiseksi talteenotto- ja kuljetusvaiheissa
 • kehittämistoimet öljyjätteen keräämiseksi erityisesti kaupunkiseutujen ulkopuolelta
 • kehittämistoimet siitä huolehtimiseksi, että öljyjätteiden käsittelyssä etusijalle asetetaan kierrättäminen
 • kehittämistoimet öljyjätteen kierrättämisen lisäämiseksi
 • öljyjätteistä valmistettujen voiteluöljytuotteiden käytön edistämistoimet
 • muut toimenpiteet öljyjätehuollon tehostamiseksi.


Muut yhdistykset voivat valita seuraavista toimenpiteistä toimialaansa ja toimintaansa sopivimmat vaihtoehdot:

 • sopimusosapuolten toteuttaman tiedotuskampanjan öljyjätehuollon kehittämistä koskevien viestien levittäminen omissa viestintäkanavissa ja verkostoissa
 • tietoisuuden lisääminen kestävästä ja asianmukaisesta öljyjätehuollosta omalla toimialalla
 • jäsenyritysten kannustaminen ja opastaminen tekemään sitoumus sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • muut toimenpiteet öljyjätehuollon tehostamiseksi.


Sopimukseen voi tehdä sitoumuksia Tee sitoumus -välilehdellä. Ohjeet öljyjätehuollon green deal -sitoumuksen tekijälle: Näin pääset mukaan öljyjätehuollon green deal -sopimukseen. 

 

Kysyttävää sitoumuksen tekemisestä?

Katja Moliis
Johtava asiantuntija
Kierrätysteollisuus ry
+358 50 525 5762

katja.moliis@kierratysteollisuus.fi


Kysyttävää sivuston toiminnasta?

sitoumus2050@motiva.fi