Tietoa Green dealista

Green deal -sopimukset

 

Green Deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Green Deal -sopimusten avulla etsitään ratkaisuja mm. ilmastohaasteisiin vastaamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Sopimusten avulla voidaan tehostaa lainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää lainsäädäntöä. Sopimuksissa voidaan myös asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä toteuttaa tiettyjen tavoitteiden saavuttaminen ilman turhaa sääntelyä. Green Deal -sopimukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta.

Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattavissa oleviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green Deal -sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia, joiden seurannasta sovitaan sopimuksessa. Sopimuksilla pyritään tuomaan lisäarvoa verrattuna nykytilaan etsimällä yhdessä sopijaosapuolten kesken uusia ratkaisu- ja toimintamalleja valittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Sopimuksissa sovitaan sopimusosapuolten ja sopimukseen sitoumuksella sitoutuvien yritysten toimenpiteistä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Green Deal -sopimuksen hyötyjä ovat mm. sen nopea implementointi (toimenpiteet kohti tavoitetta voidaan käynnistää heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen), toimintamallin mahdollistama vahva keskinäinen vuorovaikutus ja sitoutuminen sopimuksen kaikilla osapuolilla, sekä sopimuksen tarjoama edelläkävijyysasema sopimukseen sitoutuneille yrityksille.

Ympäristöministeriö solmi ensimmäisen Green Deal -sopimuksen (Muovikassisopimus) Kaupan liiton kanssa vuonna 2016. Tällä sopimuksella pannaan täytäntöön EU-direktiivin velvoitteet vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen avulla lain sijaan. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti ja sillä pyritään varmistamaan, että EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevat vähentämistavoitteet saavutetaan Suomessa. Tavoitteena on, että vuodessa käytettäisiin enintään 40 kassia henkeä kohti vuoden 2025 loppuun mennessä.

22.11.2018 liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö solmivat yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry ja Autoalan Keskusliitto ry kanssa vapaaehtoisen Green Deal -ilmastosopimuksen, jolla tähdätään liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

 

Autoalan ilmastosopimus perustuu keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan, jonka mukaan liikenteen päästöjä tulisi vähentää puoleen vuoteen 2030 mennessä. Sopimuksen tavoitteena on:

  1. vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään neljä prosenttia vuodessa
  2. lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta erityisesti raskaassa kalustossa
  3. edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä
  4. alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 prosenttia vuodessa

 

Yritykset sitoutuvat Green Deal -sopimusten mukaisten tavoitteiden edistämiseen ja sopimuksissa esitettyihin niitä koskeviin toimenpiteisiin tekemällä ministeriöiden hyväksymän sitoumuksen sitoumus2050.fi -sivustolla. Yritykset määrittelevät sitoumuksessaan omat tavoitteensa, toimenpiteensä ja niiden toteutustavan yrityksen toimialan mukaan. Green Deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta. Yhteiskuntasitoumus on tulkinta siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa. Siinä sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista, joilla julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää kestävää kehitystä.

 

Kaupan liiton ohjeet Green deal -sitoumuksen tekijälle: Näin pääset mukaan muovikassisopimukseen.

Autoalan Green Deal -sopimukseen voi alkaa tehdä sitoumuksia joulukuussa. Täällä julkaistaan ohjeistus sitoumuksen tekemiseksi. Autoalan Green Deal -sopimukseen voit tutustua oheisen linkin kautta.