Tietoa Green dealista

Vapaaehtoiset green deal -sopimukset edistämässä kiertotaloutta ja ilmastonmuutoksen hillintää

 

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai esimerkiksi kuntasektorin välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Green deal -sopimusten avulla etsitään ratkaisuja muun muassa ilmastohaasteisiin vastaamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Sopimusten avulla voidaan tehostaa lainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää lainsäädäntöä. Sopimuksissa voidaan esimerkiksi asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä toteuttaa tiettyjen tavoitteiden saavuttaminen ilman lisäsääntelyä.

Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta. Yhteiskuntasitoumus on tulkinta siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa. Siinä sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista, joilla julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää kestävää kehitystä.

Green deal -sopimuksia on laadittu seuraavista teemoista:

 

Green deal -sopimuksille on kehitetty oma kriteeristönsä

Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattavissa oleviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green deal -sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia, joiden seurannasta sovitaan sopimuksessa. Sopimuksilla pyritään tuomaan lisäarvoa verrattuna nykytilaan etsimällä yhdessä sopijaosapuolten kesken uusia ratkaisu- ja toimintamalleja valittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Sopimuksia valmisteltaessa tarkastellaan aina kokonaisuutta aihepiirin ympärillä, sillä sopimus ei voi estää tarvittavan lainsäädännön säätämistä.

Sopimuksia ei laadita yksittäisen yrityksen kanssa, vaan toisena sopimuskumppanina toimivat esimerkiksi elinkeinoelämää edustavat toimialajärjestöt ja kuntaryhmittymät. Sopimuksiin osallistuminen on avointa kaikille kiinnostuneille sopimuksen aihepiirin kannalta relevanteille tahoille, kunhan toimijat pystyvät uskottavasti sitoutumaan sopimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

 

Green deal -sopimukset valmistellaan laajassa yhteistyössä eri sopimusosapuolten kesken 

Green deal -sopimukset täydentävät valtion ohjauskeinojen valikoimaa ja tarjoavat uudentyyppisen lähestymistavan valtion ja muiden toimijoiden yhteistyöhön. Aluksi mietitään, millä tavoin haluttu lopputulos on mahdollista saavuttaa ja onko green deal ohjauskeinona sopivin. Mikäli päädytään jatkamaan green deal -sopimuksen valmistelua, kartoitetaan ensin sopivimmat yhteistyötahot ja käynnistetään varsinaiset sopimusneuvottelut kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Sopimusneuvottelujen aikana sovitaan sopimuksen tavoitteista, tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavista toimenpiteistä, eri sopimuskumppanien roolista, saavutettujen tulosten raportoinnista ja seurannasta, sekä mahdollisten lisätoimenpiteiden valmistelusta. Yksittäinen yritys sitoutuu edistämään sopimuksen tavoitteita ja toteuttamaan sopimuksessa määriteltyjä toimenpiteitä tekemällä erillisen sitoumuksen Green Deal -sopimukseen. Sopimuksen vaikuttavuudesta ja saavutetuista tuloksista viestitään julkisesti sitoumus2050 -sivustolla.

 

Green deal -sopimusten etuna joustavuus ja lainsäädäntöä kevyempi valmisteluprosessi

Green deal -sopimuksen etuna on muun muassa se, että sopimuksen valmistelu on usein nopeampaa verrattuna lainsäädännön valmisteluun ja toimenpiteisiin voidaan ryhtyä näin ollen nopeammalla aikataululla heti sopimusneuvotteluiden päätyttyä ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimusneuvottelut mahdollistavat vahvan keskinäisen vuorovaikutuksen eri sopimusosapuolten kesken ja vahvistavat tahojen sitoutumista sopimuksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Green deal -sopimusmalli mahdollistaa keskustelun eri osapuolten välillä tavalla, jolla haasteisiin voidaan löytää täysin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka on myös toteutettavissa lyhyelläkin aikavälillä.

Sopimuksen etuna on myös se, ettei siinä tarvitse lainsäädännön tavoin rajata hyvin tarkasti vaadittavia toimenpiteitä, vaan sopimus sisällöllään mahdollistaa suuremman jouston toimenpiteiden toteuttamisessa. Sopimuksen tavoitteita ja toimenpiteitä on myös mahdollista joustavasti tarkistaa ja päivittää sopimuskauden aikana esimerkiksi muuttuneen toimintaympäristön tai muiden tarpeiden mukaisesti. Mikäli näyttää siltä, ettei sopimuksella päästä toivottuihin tuloksiin, on aina mahdollista harkita vaihtoehtoisia ohjauskeinoja.

Green deal -sopimus on hyvä ohjauskeino esimerkiksi silloin, kun EU:n direktiivimuutokset mahdollistavat vapaaehtoisen sopimisen, sopimus on mahdollista rajata selkeästi tiettyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja lisäksi kaikilla sopimusosapuolilla on vahva kiinnostus lähteä edistämään asioita sopimuksen avulla. Arviointi ohjauskeinon sopivuudesta on kuitenkin aina tehtävä tapauskohtaisesti. Parhaimmillaan sopimukseen sitoutuminen luo mukana oleville yrityksille mahdollisuuden toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet yrityksen toimintaan parhaiten soveltuvalla tavalla. Yritykset voivat olla alansa edelläkävijöitä ja viitoittaa tietä koko toimialalle.

 

Miten yritykset pääsevät mukaan green deal -sopimukseen?

Yritykset sitoutuvat green deal -sopimusten mukaisten tavoitteiden edistämiseen ja sopimuksissa esitettyihin niitä koskeviin toimenpiteisiin tekemällä ministeriön hyväksymän sitoumuksen sitoumus2050.fi -sivustolla. Yritykset määrittelevät sitoumuksessaan omat tavoitteensa ja toimenpiteensä yrityksen toimialan mukaan. Myös muut kuin sopijaosapuolena olevat yhdistykset voivat tapauskohtaisesti tehdä sitoumuksensa green deal -sopimukseen. Sopimuskohtaista sitoumusta pääset tekemään Tee sitoumus -välilehden kautta.

 

Katso kaikki tehdyt green deal -sitoumukset ja -sopimukset >>

 

Kysy lisää green deal -sopimuksista?

Salla Koivusalo
Ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi