Muovisten annospakkausten green deal


Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskeva green deal -sopimus

Maaliskuussa 2022 ympäristöministeriö, Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry julkistivat allekirjoittamansa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen vähentämään muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kulutusta.
 

Ajankohtaista
Kertakäyttöisten muovisten annospakkausten sopimuksen toimenpiteiden mittareihin on lisätty (18.9.2023) mahdollisuus ennen sitoumusta tehtyjen toimenpiteiden hyväksi lukemista soveltuvin osin. Tutustu toimenpiteisiin ja mittareihin >>

EU:n direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä edellyttää artikla 4 mukaisesti, että jäsenmaat vähentävät kunnianhimoisesti ja pysyvästi direktiivin liitteen A osan 2 kohdassa mainittujen muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kulutusta vuoteen 2026 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna. Jäsenvaltiot saavat päättää kansallisista toimistaan ja niiden etenemisen seurannasta. Direktiivin tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, etenkin merenrannoilla, sekä edistää kiertotaloutta.
 
Sopimuksella pyritään löytämään tehokkaimmat ja yritysten näkökulmasta toimivimmat keinot EU:n vaatimusten täyttämiseksi. Samalla vauhditetaan uusien kulutusta vähentävien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämistä ja syntymistä. Kulutuksen vähentäminen koskee kokonaan tai osittain muovista valmistettuja juomamukeja ja pakkauksia, joihin pakataan elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu syötäviksi välittömästi joko paikalla tai mukaan otettuna suoraan pakkauksestaan ilman lisävalmistusta, kuten kypsentämistä, keittämistä tai lämmittämistä (vihannesten ja hedelmien peseminen, kuoriminen tai paloitteleminen ei ole lisävalmistusta). Kyseisiin juomamukeihin ja elintarvikepakkauksiin pakattavat ruoka- ja juoma-annokset ovat kooltaan tarkoitettu pääsääntöisesti yhden hengen kerralla syötäviksi tai juotaviksi. Juomamukien ja elintarvikepakkausten kannet ovat oleellinen osa pakkausta ja niin ikään kulutuksen vähentämisen piirissä. Vähennettäviä tuotteita ovat esimerkiksi kartonkiset juomamukit, jotka on päällystetty muovipinnoitteella, muovia sisältävät kirsikkatomaattipakkaukset, kolmiovoileipäpakkaukset ja yksittäin myytävät jugurtti- ja rahkapurkit sekä muoviset pakkaukset, joihin pakataan kauppojen palvelutiskillä salaatteja tai ravintoloissa mukaan otettavia-annoksia. Myös loppuasiakkaille tyhjinä myytävät juomamukit ovat kulutuksen vähentämisen piirissä.

Muovilla tarkoitetaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ja komission 7.6.2021 julkaisemissa suuntaviivoissa täsmennettyä materiaalia.

Sopimuksen tavoitteena on

  • ensisijaisesti vähentää kokonaan tai osittain muovista valmistettujen kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kappalemääräistä kulutusta kunnianhimoisesti ja pysyvästi ja
  • toissijaisesti tukea yhä vahvempaa kehitystä kohti käytetyn muovin määrän vähentämistä käytössä olevissa kokonaan tai osittain muovista valmistetuissa kertakäyttöisissä juomamukeissa ja tietyissä elintarvikepakkauksissa. 

Näin vähennetään muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten (yhdessä annospakkaukset) kulutuksesta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Sopimukselle asetetaan vuonna 2023 vuosille 2024-2026 kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet Suomessa markkinoille saatettujen muovisten kertakäyttöisten annospakkausten sisältämän muovin tonnimäärän vähentämiseksi. Tavoitteet asetetaan suhteessa vuoden 2022 lähtötasoon. Sopimuksessa asetetaan muovin tonnimäärän vähentämistavoitteet erikseen kokonaan muovista valmistetuille ja osittain muovista valmistetuille kertakäyttöisille (tietyille) elintarvikepakkauksille kansineen ja juomamukeille kansineen.

Asetettavien tavoitteiden taso määräytyy siten, että ne ohjaavat mahdollisimman tehokkaasti muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen kunnianhimoiseen ja pysyvään kappalemääräiseen vähenemiseen. Lisäksi tavoitteena on, ettei vuoden 2026 loppuun mennessä osittain muovista valmistettujen juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten sisältämän muun materiaalin kokonaistonnimäärä kasva vuoden 2022 tasosta. Tavoitteita ei voida saavuttaa vain vähentämällä muovin osuutta tuotteissa. Lisäksi tarvitaan korvaavia tuotteita, jotka eivät sisällä muovia. Näin ohjataan kehitystä kohti tuotteiden kappalemääräistä vähentämistä.

Vaikka määrälliset tavoitteet asetetaan direktiivin edellyttämällä tavalla verrattuna vuoden 2022 tasoon, toimet yrityksissä voidaan aloittaa heti ja ne huomioidaan määrällisiä tavoitteita määriteltäessä, mikäli voidaan luotettavasti osoittaa vuonna 2022 tehtyjen toimien vaikuttaneen merkittävällä tavalla kyseisenä vuonna markkinoille saatettujen muovisten kertakäyttöisten annospakkausten sisältämän muovin määrään. Tässä ollaan vahvasti riippuvaisia sitoumussivuston kautta yrityksiltä kerättävien tietojen laadusta ja laajuudesta. Yrityksiä kannustetaan raportoimaan saavutettuja kappale-/tonnimäärävähenemiä ei julkisena tietona aina kuin mahdollista. Tämä tieto tulee ainoastaan Motivan, ministeriön ja sopimuksen allekirjoittaneiden yhdistysten käyttöön. Määristä muodostetaan yhteenvetotietoa, josta ei ole tunnistettavissa yksittäisen toimijan tietoja.

Sopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun asti. Tutustu tarkemmin sopimuksen sisältöön >>

Ohjeet sitoumuksen tekemiseksi >>

Liite 1. Yritysten toimenpiteet ja mittarit >>

Esitysmateriaali: Miten liityn mukaan elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksiin -infotilaisuus 22.3.2022 >>


Yritys voi valita joustavasti toimensa juomamukien ja elintarvikepakkausten kulutuksen vähentämiseksi

Yksittäinen yritys voi valita joustavasti toimensa kulutuksen vähentämiseksi, kun se liittyy sopimukseen omalla sitoumuksellaan. Toimialoilla kuitenkin varmistetaan, että tarpeeksi moni yritys esimerkiksi korvaa muovisia kertakäyttömukeja tai -pakkauksia helposti kierrätettävillä uudelleenkäytettävillä juomamukeilla tai elintarvikepakkauksilla, uudelleenkäytettävillä astioilla tai helposti kierrätettävillä muovia sisältämättömillä kertakäyttöisillä vaihtoehdoilla. Muovisten kertakäyttömukien ja -pakkausten käytöstä voidaan myös periä kuluttajilta erillinen maksu.

Käytössä olevissa muovisissa kertakäyttöisissä juomamukeissa ja elintarvikepakkauksissa vähennetään käytetyn muovin määrää hyödyntämällä toiminnassa helposti kierrätettäviä vähän muovia sisältäviä kertakäyttöisiä annospakkauksia, joissa muovia on korvattu muilla materiaaleilla ja/tai keventämällä toiminnassa käytettäviä muovisia kertakäyttöisiä juomamukeja ja elintarvikepakkauksia.

Vähän muovia sisältävien kertakäyttöisten juomamukien ja elintarvikepakkausten muovipitoisuus saa olla enintään kymmenen prosenttia (10 %) pakkausten valmistuksessa käytettävien materiaalien painosta laskettuna. Helposti kierrätettävällä viitataan tilanteeseen, jossa kertakäyttöiselle annospakkaukselle on olemassa oleva järjestelmä pakkauksen keräämiseksi, lajittelemiseksi ja kierrättämiseksi, jonka on todettu toimivan käytännössä ja laajassa mittakaavassa tai, jossa uudelleenkäytettävälle annospakkaukselle on olemassa tai helposti kehitettävissä toimintamalli tai järjestelmä pakkauksen keräämiseksi, lajittelemiseksi ja kierrättämiseksi. Helposti kierrätettävällä ei viitata siihen, onko pakkaus teknisiltä ominaisuuksiltaan kierrätettävä.

Elintarviketeollisuuden, ravintola- ja kahvila-alan ja päivittäistavarakaupan toimijat sitoutuvat toteuttamaan vähintään viisi toimenpidettä niille tarjolla olevista vaihtoehdoista. Pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistajat ja pakkausten maahantuojat ja myyjät sitoutuvat toteuttamaan kaikki niille tarjolla olevat toimenpiteet (kaksi toimenpidettä).
 

Ympäristöministeriö ja yhdistykset toimijoiden tukena ja kannustamassa uusia yrityksiä lähtemään mukaan vähentämistalkoisiin

Ympäristöministeriö rahoittaa vuonna 2022 Muovitiekartan rahoituksella sopimuksen toimeenpanoa tukevan viestintäkampanjan/-kokonaisuuden. Ministeriö on jo aiemmin rahoittanut sopimuksen tavoitteita ja toimenpiteitä tukevan pilotin toteutusta Muovimiljoonarahoituksella ja selvittää osana sopimuksen toimeenpanoa mahdollisuuksia ja pyrkii edistämään tutkimus- ja kehitysrahoituksen kohdentamista toimialoille tulevaisuudessakin. Ministeriö vastaa myös muun muassa sopimuksen toimeenpanon seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.

Yhdistykset kannustavat ja opastavat jäsenyrityksiään sitoutumaan sopimukseen tekemällä erillisen sitoumuksen. Yhdistykset kannustavat uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöön ottoon toimialallaan ja kartoittavat hyviä käytäntöjä toimijoille/kuluttajille suunnatun valistuksen toteuttamiseksi, sekä suunnittelevat ja toteuttavat valistustoimenpiteitä ja/tai tukevat jäseniään tuottamalla yhteistä valistusmateriaalia. 

Yhdessä ministeriö ja yhdistykset rahoittavat tarpeen mukaan sopimuksen toimeenpanoa tukevien taustaselvitysten toteuttamista. Tarvittaessa sopimusta jatkokehitetään esimerkiksi sisällyttämällä siihen uusia toimia. Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä sitoutumaan laajalla rintamalla mukaan sopimukseen.


Toimialoille on asetettu seuraavat tavoitteet marraskuuhun 2023 mennessä:

  1. Elintarviketeollisuus: vähintään 70 % direktiivin artikla 4 soveltamisalan kannalta merkittävimmistä ETL jäsenyrityksistä sitoutuu mukaan sopimukseen
  2. Matkailu- ja ravintolapalvelut: 33 % ravintola- ja kahvila-alan liikevaihdosta on sopimuksen piirissä 
  3. Päivittäistavarakauppa: kaikki PTY jäsenyritykset sitoutuvat mukaan sopimukseen (vähittäiskaupan markkinaosuus yli 96 % ja Foodservice-tukkukaupan markkinaosuus noin 50 % 
  4. Suomen pakkausyhdistys: kaikki direktiivin artikla 4 soveltamisalan näkökulmasta merkittävät kotimaiset pakkausvalmistajat sitoutuvat mukaan sopimukseen (vähintään 80 % kotimaan valmistuksesta)


Mikä tahansa sopimuksen tavoitteiden edistämisen kannalta oleellinen yritys tai muu yhteisö voi sitoutua sopimukseen edellyttäen, että sen tekemä sitoumus täyttää green deal -sitoumuksille asetetut vaatimukset. Sitoumus on asetettujen vaatimusten mukainen, kun se on laadittu noudattaen erillistä sitoumusten tekemiseen liittyvää ohjeistusta ja sitoumuslomakkeella esitettyä ohjeistusta. Tehdessään sitoumuksen yritys tai muu yhteisö hyväksyy samalla Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevan green deal -sopimuksen sisällön ja yhteiskuntasitoumuksen periaatteet. Sitoumuksen tekevän yrityksen tai muun yhteisön ei tarvitse olla sopimusosapuolina olevien yhdistysten jäsen.

Sitoumuksen tekevä yritys tai muu yhteisö sitoutuu toimintansa kehittämiseen ja toteutettaviin toimenpiteisiin pääsääntöisesti yritys-/yhteisötasolla (kaikkien sopimuksen näkökulmasta oleellisten Suomessa sijaitsevien/tapahtuvien toimintojensa osalta).
     
Sitoumukset tehdään Tee sitoumus -välilehdellä. Ohjeet Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevan green deal -sitoumuksen tekijälle: Näin sitoudut Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevaan green deal -sopimukseen. Tästä näet taulukon yritysten toimenpiteistä ja mittareista >>


Sitoumuksen tekemiselle tarjotaan sivustolla kaksi erilaista polkua

  1. yrityksille ja muille yhteisöille, jotka sitoutuvat pelkästään green deal -sopimukseen ja
  2. yrityksille ja muille yhteisöille, jotka sitoutuvat sekä green deal -sopimukseen että elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen. 


Materiaalitehokkuuden sitoumukset ovat elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli ja yksi keskeinen työkalu Suomen matkalla kiertotalousyhteiskunnaksi. Elintarvikeala solmi Suomen ensimmäisen materiaalitehokkuuden sitoumuksen vuosille 2019-2021. Seuraavasta kaudesta on sovittu vuosille 2022-2026. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa ovat mukana elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ravintola-ala. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus ja Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskeva green deal -sopimus tukevat vahvasti toisiaan, sisältävät toimia pitkälti samoille yrityksille ja yhdessä edistävät kiertotalouden periaatteiden toteutumista. Yrityksille halutaan niin halutessaan tarjota mahdollisuus yhdistää nämä kaksi kokonaisuutta ja sitoutua helposti niihin molempiin. Vuosittainen raportointi on tässä tapauksessa tuotu yhden sitoumuksen alle.

Polun 1) valitsevat toimijat tekevät yhden sitoumuksen ja polun 2) valitsevat toimijat kaksi erillistä sitoumusta (sitoumus green deal -sopimukseen ja sitoumus elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, molemmat sitoumus2050.fi -sivustolla). Kumman tahansa polun yritys tai muu yhteisö valitsee, tulee sen täyttää green deal -sitoumuslomake kaikkien pyydettyjen tietojen osalta. Green deal -sitoumuslomake täytetään molempien polkujen osalta muuten samalla tavalla, paitsi toimenpiteitä sitoumukselle valittaessa. Polun 1) valitsevat toimijat valitsevat sitoumukselleen tarjolla olevista toimenpiteistä vähintään vähimmäismäärävaatimusten mukaisesti toimenpiteet, joiden toteuttamiseen se sitoutuu.

Polun 2) valitsevat toimijat valitsevat green deal -sitoumuslomakkeella tarjolla olevan toimenpiteen, jolla ne sitoutuvat valitsemaan varsinaiset (green deal sopimukseen liittyvät) toimenpiteensä täyttäessään elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen sitoumuslomakettaan. Samalla lomakkeella ne valitsevat lisäksi elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyviä toimia. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen on tarjolla tueksi oma liittymisohjeistus >>

Luotuasi oman ja organisaatiosi profiilin ja tehtyäsi sitoumuksenne Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevaan green deal -sopimukseen, näet tekemäsi sitoumuksen profiilissasi Omat sitoumukset -välilehdeltä ja pääset tarvittaessa täydentämään sitä. Tätä kautta tapahtuu myös sitoumuksen tulosten (julkiset tiedot) vuosittainen raportointi.

 

Kysyttävää sopimuksesta, sopimuksen toimeenpanosta tai sitoumuksen tekemisestä?


Usein kysyttäjä kysymyksiä vastauksineen green deal -sopimuksesta ja -sitoumuksesta >>


Kun teet sitoumuksen pelkästään green deal -sopimukseen

Ympäristöministeriön yhteyshenkilö
Salla Koivusalo
salla.koivusalo@gov.fi

Kun teet sitoumuksen sekä green deal -sopimukseen että elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen

Motivan MATSIT HelpDesk
matsit.helpdesk@motiva.fi

Kysyttävää sivuston toiminnasta?
sitoumus2050@motiva.fi

Toimialaliittojen yhteyshenkilöt

Elintarviketeollisuusliitto ry: johtaja Heli Tammivuori, +358 40 557 5667, heli.tammivuori@etl.fi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, +358 40 736 7705, veli-matti.aittoniemi@mara.fi
Päivittäistavarakauppa ry: johtaja Ilkka Nieminen, +358 50 042 2216, ilkka.nieminen@pty.fi
Suomen Pakkausyhdistys ry: toimitusjohtaja Antro Säilä, +358 40 589 1891, antro.saila@pakkaus.com